درباره ما

نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس
The Road Map Of The Fashion Organizing
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
بیانیه مأموریت
کارگروه (بنیاد) ساماندهی مد و لباس در قالب مدیریت پوشش اسلامی - ایرانی
         دستیابی به ارزش ها و چشم انداز مشترک استقرار مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی از طریق تعالی عملیاتی و تولید صنعتی انبوه و سفارشی جهت دستیابی به استانداردهای عملیاتی سازی
         ایجاد فرهنگ زنده، پویا و مستمر حجاب مشتاقانه درونی و بیرونی در راستای تحقق ارزشهای مشترک در حیطه جغرافیائی کشور و تعمیم آن با فعالیت منسجم و یکپارچه از طریق وسایل ارتباطات جمعی
         ایجاد یک مجموعه یادگیرنده و یاد دهنده (Learning Organization) از طریق ایده یابی، نمونه سازی، انبوه سازی، بازبینی و اصلاح دائمی براساس مکتب مدیریت دانائی و با تمرکز بر خلاقیت و نوآوری مداوم
         دستیابی به بازارهای هدف داخلی و خارجی براساس استراتژیهایی کارساز علمی و عملی
         حمایت و پشتیبانی همه جانبه اندیشمندان، طراحان و تولید کنندگان در تمامی ابعاد بویژه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی اعم از امکان سنجی، اعتبارسنجی، جریان شناسی و تعامل سازنده با آنان و همچنین فضاسازی لازم جهت تربیت و بالندگی نسل آینده
         تعیین و استقرار یک نظام جامع ارتقای شاخص های بهره وری و اثربخشی، تعیین استراتژی و عملیاتی سازی جهت ایجاد تسهیلات ورود کارگزاران عرصه مد و لباس به چرخه تولید در یک فضای رقابتی و ارتقای مستمر کیفیت خدمات
         توسعه گفتمان ملی مد و لباس اسلامی – ایرانی
 
بیانیه ارزش های مشترک مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در قالب ساماندهی مد و لباس
ما اندیشمندان حوزه و دانشگاه، مدیران، طراحان و نمایندگان مصرف کنندگان (در نشست ملی مورخه 89/12/18 درباره مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی) با عنایت به ارزشهای دینی، ملی، جهانی متفقاً سه ارزش ذیل را بعنوان ارزشهای مشترک جهت ایجاد نظام مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در قالب بنیاد ساماندهی مد و لباس برگزیدیم:
1)      هویت اسلامی – ایرانی بنحویکه با تلفیق یکپارچه و همسوی ارزشهای پوشش در اسلام و همچنین پوشش ملی و محلی ایرانیان از گذشته تا کنون نظام مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی معرف مبانی فوق بوده و حاوی پیام هویت و اصالت اسلامی – ایرانی باشد.
2)      شادابی با تمرکز بر ارتقای سرشادی، کرامت و انگیزش مصرف کنندگان، استفاده از مواد و رنگ هایی که بویژه موجب نشاط مصرف کنندگان و سایرین شده و بتواند انرژی مثبت توأم با احترام و وقار متقابل را منتقل نماید.
3)      سلامت با تمرکز بر ارتقای مستمر کیفیت مواد و تولید، تضمین و کنترل کیفی مداوم و تولیدات پاک در راستای حفظ محیط زیست در جهت ایجاد رضایت بیشتر مشتریان با اتکای به مبانی اخلاقی و اعتقاد به حقوق مساوی برای همه از طریق تولید محصولات متنوع با قیمت مناسب، تحویل به موقع، خدمات پس از فروش، و افزایش اشتهار (برند)
 
بیانیه چشم انداز مشترک مدیریت پوشش اسلامی - ایرانی
ما با اتکای به مبانی چشم انداز بیست ساله کشور می خواهیم با تمرکز بر ارزشهای مشترک هویت اسلامی– ایرانی، شادابی و سلامت، مدیریت پوشش اسلامی– ایرانی را با مشارکت و تعامل مستمر تمامی نخبگان و اقشار مردم بویژه نظریه پردازان، طراحان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بصورت دانش بنیان ابتدا در کشور محقق نموده و در ارائه الگوهای مد و لباس پیشرو بوده و سپس با گسترش مرحله ای حیطه جغرافیایی فعالیت، بهترین انتخاب مردم سایر ملل بویژه مسلمانان در سرتاسر گیتی بعنوان برند برتر باشیم.
بیانیه استراتژی اصلی کارگروه (بنیاد) مد و لباس:
دستیابی به ارزشهای مشترک هویت اسلامی – ایرانی، شادابی و سلامت در عرصه مد و لباس بصورت مرحله مند با حضور شایسته در بازارهای داخلی و پیشگامی در ارائه الگوهای مد و لباس معرف شاخصه های اسلامی – ایرانی و سپس حضور در بازارهای متکامل و متمایز جهانی در جهت دستیابی به برند برتر در کشورهای اسلامی، منطقه و جهان از طریق:
اجرایی نمودن استراتژیهای بخشی از طریق فرآیندهای کسب و کار، شامل مدیریت خدمات مشتریان و بازار، مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت فرآیندهای عملیاتی سازی و مدیریت مالی – اقتصادی- رشد مداوم در بازارهای داخلی منطقه ای و جهانی- بکارگیری فناوریهای ارتباطی و تخصصی زنده در جهت دستیابی به معیارهای برتر برند درون و برون مرزی- ارتقای مستمر بهره وری و اثربخشی به خصوص کرامت بخشی، توانمندسازی، قادر سازی سرمایه های انسانی از طریق برنامه های تحقق بکارگیری انرژی ملی- ایجاد یک ساختار معین استقرار اولیه بنیاد مدل و لباس از طریق یکپارچگی بین مبانی برنامه ریزی کلان، فناوری، ساختار و فرآیند و نظامات بازرگانی، سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی - بهینه سازی مبانی ایمنی، سلامت، محیط زیست، ارتقای مبانی طراحی و تولید، قیمت تمام شده مورد قبول مشتری و استقرار یک نظام جامع مدیریت عملکرد و تصویرسازی            (Dashboard Management)
استراتژیهای بخشی مربوط به فرآیندهای انجام کار:
الف: استراتژیهای فرایند برنامه ریزی کلان:
1- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی تحقق ارزشهای مشترک جهت دستیابی به رضایت بیشتر مردم و برند شایسته
2- برنامه ریزی نحوه تحقق چشم انداز، استراتژی اصلی و استراتژیهای بخشی (گروه تخصص برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)
3- ایجاد همسویی در استراتژیهای بخشی، بازبینی و تجدیدنظر مستمر در استراتژیها و عنداللزوم تغییر آنها (گروه تخصصی برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)
4- بررسی ایجاد صنایع تولیدی از طریق تربیت و بهسازی سرمایه های انسانی بالقوه جهت رقابت پذیری محصولات در داخل و خارج از کشور (گروه تخصصی برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)
5- تدوین و به روز آوری استانداردها و شاخص های اسلامی – ایرانی متناسب با ادبیات و تجربیات روز دنیا
6- تدوین و به روزآوری قوانین، روشها، دستورالعمل ها به استناد تجربیات گذشته و تجربیات جهانی
7- طرح ریزی کلی نظام قیمت گزاری مناسب (با همکاری گروه تخصصی بازرگانی)، ارتقای کیفیت خدمات (با همکاری گروههای تخصصی تولید و بازرگانی) و مدیریت عملکرد (با همکاری گروه تخصصی سرمایه های انسانی)
8- تهیه پیش نویس لوایح، طرحها و پیشنهادات کلی در حوزه مد و لباس با رویکرد توانمندسازی، همسوسازی و یکپارچه سازی سازمانهای دست اندرکار
9- تهیه ضوابط، آئین نامه ها و بخشنامه های لازم جهت تشخیص ورود سرمایه گزاران و فعالان بخش خصوصی به صنعت مد و لباس (با همکاری گروه تخصصی بازرگانی)
 
الف: استراتژیهای فرایند برنامه ریزی کلان:
1- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی تحقق ارزشهای مشترک جهت دستیابی به رضایت بیشتر مردم و برند شایسته
2- برنامه ریزی نحوه تحقق چشم انداز، استراتژی اصلی و استراتژیهای بخشی (گروه تخصص برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)
3- ایجاد همسویی در استراتژیهای بخشی، بازبینی و تجدیدنظر مستمر در استراتژیها و عنداللزوم تغییر آنها (گروه تخصصی برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)
4- بررسی ایجاد صنایع تولیدی از طریق تربیت و بهسازی سرمایه های انسانی بالقوه جهت رقابت پذیری محصولات در داخل و خارج از کشور (گروه تخصصی برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)
5- تدوین و به روز آوری استانداردها و شاخص های اسلامی – ایرانی متناسب با ادبیات و تجربیات روز دنیا
6- تدوین و به روزآوری قوانین، روشها، دستورالعمل ها به استناد تجربیات گذشته و تجربیات جهانی
7- طرح ریزی کلی نظام قیمت گزاری مناسب (با همکاری گروه تخصصی بازرگانی)، ارتقای کیفیت خدمات (با همکاری گروههای تخصصی تولید و بازرگانی) و مدیریت عملکرد (با همکاری گروه تخصصی سرمایه های انسانی)
8- تهیه پیش نویس لوایح، طرحها و پیشنهادات کلی در حوزه مد و لباس با رویکرد توانمندسازی، همسوسازی و یکپارچه سازی سازمانهای دست اندرکار
9- تهیه ضوابط، آئین نامه ها و بخشنامه های لازم جهت تشخیص ورود سرمایه گزاران و فعالان بخش خصوصی به صنعت مد و لباس (با همکاری گروه تخصصی بازرگانی)
 
ب: استراتژیهای فرآیند پژوهش و طراحی:
-          برنامه ریزی نهادینه سازی تفکر استراتژیک و خلاق جهت طرحریزی و تولید محصولات منطبق با ارزشهای اسلامی – ایرانی و استانداردهای فنی و تخصصی جهانی
-          بررسی مستمر تولید محصولات جدید و جایگزین با توجه به تنوع سلایق مشتریان با اتکای به تحقق ارزشهای مشترک
-          پژوهش و طراحی، طرح های کارساز با شاخص های تدوین شده برای جامعه مخاطب (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی کلان)
-          تحلیل جامع مطالعات، پژوهش ها و فعالیت انجام شده داخلی و بیرونی و ارائه راهکارهای کلی نحوه استفاده مطلوب از آنها
-          بررسی و استخراج گزاره ها و آموزه های موجود در منابع و متون اسلامی و ایرانی جهت مشخص نمودن چهارچوبهای اصلی انجام فعالیت در حوزه مد و لباس
-          راه اندازی اولین رصدخانه فرهنگی مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی با رویکرد ارزیابی و پالایش مسیر حرکت آینده صنعت مد و لباس داخلی و جهانی
-          مطالعات جامع فرهنگی، جامعه شناختی، روان شناختی و رفتار شناختی، اقتصادی، سیاسی جامعه مخاطب برای تدوین برنامه مخاطب شناسی (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی کلان)
-          تحلیل جامع وضع موجود با مطالعه تمامی اسناد و فعالیت های انجام شده (علمی و پژوهشی، قانونی، مطالعات بازار، مخاطب شناسی و غیره) جهت ارائه استانداردها و همچنین انجام مطالعات آینده پژوهشی
-          تعیین استراتژی آینده (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی کلان)
-          تشکیل بانک ایده در حوزه مد و لباس
-          تشکیل و راه اندازی کارگاههای تخصصی مطالعاتی مخاطب شناسی و آینده پژوهشی
-          راه اندازی کرسی ملی نظریه پردازی مد و لباس
پ – استراتژیهای فرآیند تولید:
 
1)      افزایش مستمر و مداوم کیفیت خدمات در جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان با اتکای به ارزشهای هویت بخشی، شادابی و سلامت
2)      توسعه و تولید محصولات متنوع در طبقه بندیهای جدید بصورت مرحله مند برای بازارهای داخلی و بیرونی با اتکای به ارزشهای هویت بخشی، شادابی و سلامت
3)      انجام مهندسی همزمان و مدیریت هزینه ها جهت کاهش نقطه سربه سر تولید در خصوص محصولات فعلی و محصولات جدید برای ارائه قیمت مناسب تر به مشتری (با همکاری سایر گروههای تخصصی)
4)      مدیریت ضایعات جهت ارائه محصولات بهنگام با قیمت مناسب به مشتری و جلوگیری از ت – استراتژیهای فرآیند بازرگانی و تبلیغات
5)      برنامه ریزی تحقق نیازهای حال و آینده مشتریان بالقوه در بازارهای هدف داخلی و خارجی (با همکاری گروه تخصصی پژوهش و طراحی)
6)      برنامه ریزی استقرار نظام مدیریتی خدمات مشتریان جهت تحقق ارزشهای مشترک بویژه یک نظام جامع بازاریابی و فروش
7)      شناسایی زنجیره ارزش مشتریان و ارائه محصول براساس تقاضا و نیازهای آنان با رعایت ارزش های مشترک
8)      اجرای سیستم خدمات پس از فروش(باهمکاری گروه تخصصی پژوهش وطراحی)
9)      طراحی یک نظام حضور در بازارهای خاص با توجه به شرایط تحریم
10)   راه اندازی کمیته ارزیابی، صدور پروانه و ثبت آثار
11)   تشکیل و راه اندازی کمیته برند جهت ایجاد یک برند تجاری ملی و راه اندازی اولین مرکز مدیریت و توسعه برند ملی (NBCOE)
12)   فراخوان گسترده سرمایه گزاران داخلی و خارجی در جهت تشویق سرمایه گذاری گسترده در حوزه مد و لباس از ایده تا بازار، تولید و مصرف 
13)   آلوده نمودن محیط زیست
 
ث – استراتژیهای فرآیند مدیریت سرمایه های انسانی:
1- استقرار نظام نوین مدیریت سرمایه های انسانی جهت ارتقای مستمر هویت، توانمندسازی و قادرسازی کارگزاران و دانشگران از طریق ایجاد یک مدل تعالی انسانی در چهارچوب سازمانهای یادگیرنده و یاددهنده (با همکاری سایر گروههای تخصصی)
2- تدوین یک سیستم ارزیابی عملکرد فردی و یکپارچه سازی آن با سیستم ارزیابی عملکرد مجموعه (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی کلان)
3- طراحی مجدد ساختار کارگروه (بنیاد) مد و لباس با رویکرد تحقق ارزشهای هویت، شادابی، سلامت با نهادینه سازی موضوع خلاقیت و نوآوری مستمر از طریق ارتقای انگیزش، وفاق و همسویی کارگزاران بویژه با طرحریزی پروژه های نظام شایسته سالاری، تفویض اختیار، پرداخت بر مبنای تولید و نظام جانشین پروری (با همکاری سایر گروههای تخصصی)
4- تدوین برنامه های شناسایی، نگهداری، بکارگیری و یکپارچگی فیمابین دارائیهای نامشهود اعم از برند، سرمایه های فکری، ارتباطات، یادگیری (با همکاری سایر گروههای تخصصی)
5- بکارگیری مدیران دانشگر، توانمند و مشتاق برای عملیاتی سازی شایسته نظام مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی
6- بازنگری نظام آموزشی موجود در کشور و بروز رسانی، توسعه و ارتقای اثر بخشی و بهره وری آن
7- برگزاری کارگاهها و دوره های تخصصی آموزشی و بازآموزی (با همکاری گروه تخصصی ارتباطات و روابط عمومی)
 
ج – استراتژیهای فرآیند فناوری:
1)      طرحریزی ایجاد نظام تلفیقی سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری گردش زنده، روان و شفاف اطلاعات تعاملی و تخصصی (با همکاری گروه تخصصی ارتباطات)
2)      تدوین نظام IT, ICT governance ساماندهی مد و لباس
3)      بسترسازی و استقرار تخصصی نظامهای نرم افزاری DM, BSC, BPM و.... (با همکاری سایر گروههای تخصصی)
4)      بررسی و بکارگیری فناوریهای هوش مصنوعی در تولید محصولات متنوع (با همکاری سایر گروههای تخصصی)
 
چ – استراتژیهای فرآیند ساختار:
1)      تدوین برنامه تبدیل ساختار وظیفه ای موجود به ساختار فرآیندی در جهت ترمیم شکاف برای گذر شایسته از وضع موجود به وضع آرمانی
2)      عملیاتی سازی مدیریت فرآیندهای سازمانی (BPM): در جهت ایجاد یکپارچگی بین زیرفرآیندها و تغییرات مستمر فرآیندی براساس خلاقیت و نوآوری مداوم از طریق نظریات مشتریان و ویژگیهای بازار (با همکاری سایر گروههای تخصصی بویژه گروه بازرگانی)
3)      برنامه ریزی تحقق نظام زمان سر به سری (BET) جهت کاهش فرآیندهای غیرضروری و کاهش زمان و هزینه تولیدات (با همکاری گروههای تخصصی برنامه ریزی کلان و تولید)
4)      بازبینی، ارزیابی، تکمیل و اصلاح قوانین، مستندات، آئین نامه های موجود (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی کلان)
تهیه ضوابط و آئین نامه های مربوط به طراحی لباس فرم مشاغل
 
ح – استراتژیهای فرآیند مالی – اقتصادی
1)      مطالعه و ارزیابی اقتصادی در خصوص خطوط تولید موجود، در دست احداث و برنامه توسعه آنها
2)      ایجاد مبانی مدیریت مالی – اقتصادی جهت کنترل و یکپارچگی سرمایه گزاری ها، کاهش ریسک های مالی، استفاده از انواع تسهیلات و وام و همچنین کاهش اثرات حذف یارانه ها
3)      طرحریزی مرحله مند ایجاد نظام قیمت تمام شده (BEP) و پس از آن نظام بودجه بندی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABM+ABB+ABC)
 
خ- استراتژیهای فرآیند تخصصی ارتباطات و روابط عمومی:
1) تهیه، تولید و نمایش برنامه ها و بسته های تبلیغی و ترویجی در حوزه مد و لباس
2) بکارگیری انواع رسانه های جمعی جهت نمایش برنامه ها و توسعه گفتمان و فرهنگ سازی درباره مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی
3) تهیه بانک اطلاعات جامع شبکه فعالان حوزه مد و لباس اعم از اندیشمندان، طراحان، مدیران، مشتریان و .... (با همکاری گروه تخصصی فناوری)
4) بررسی و ارائه طرح راه اندازی شبکه تلویزیونی مستقل مد و لباس (با همکاری همه گروههای تخصصی)
5) راه اندازی فاز اول شبکه هوشمند پارک های مد و لباس (با همکاری گروه تخصصی مد و لباس)
6) طراحی بسته های تشویقی و حمایتی از تولید کنندگان و طراحان در راستای توسعه کارآفرینی فرهنگی مد و لباس (با همکاری گروه تخصصی پشتیبانی)
7) ارزیابی و رتبه بندی مجلات و روزنامه های مربوط با استناد به شاخص های تعیین شده و نظارت مستمر بر آنها به ویژه جهت عدم عدول از ارزشهای مشترک
8) راه اندازی اولین مجله رسمی اطلاع رسانی مد و لباس
9) راه اندازی اولین مجله رسمی علمی – پژوهشی مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی
10) راه اندازی پورتال مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی و کلوپ مشتریان (با همکای سایر گروههای تخصصی)
11) تدوین آیین نامه ها و صدور مجوز برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های مد و لباس (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی)
12) راه اندازی آموزشگاههای آزاد مد و لباس
13) تأسیس موزه ملی مد و لباس
14) تأسیس اولین پارک فرهنگی فناوری مد و لباس (با همکاری گروه تخصصی فناوری)
15) تشکیل کارگروه تألیف
16) تشکیل دبیرخانه دائمی برگزاری جشنواره ملی مد و لباس با هدف ارزیابی طرحها و نوآوریهای انجام شده در این حوزه و همچنین اعطای جوایز و گواهینامه های ملی و بسترسازی حمایت مناسب از طرح های استاندارد (المپیاد پوشش)
17) تأسیس و شکل دهی سایر تشکل های مورد نیاز
 
د – استراتژیهای فرآیند پشتیبانی
1)      شناسایی پیمانکاران معتقد، مشتاق و با کیفیت جهت انعقاد قراردادهای لازم به منظور کسب مزیت رقابتی داخلی و خارجی در زنجیره ارزش نظام سازماندهی مد و لباس
2)      بازنگری فرآیند پشتیبانی بمنظور یک نگرش جامع انجام خدمات پشتیبانی و تدارکات (با همکاری گروههای تخصصی برنامه ریزی کلان و پژوهش و طراحی)
3)      ایجاد یک فضای رقابتی جهت تأمین منابع، مواد، تجهیزات و ملزومات در جهت دستیابی به سلایق مشتریان با توجه به ارزش های مشترک
4)      راه اندازی نظام تولید بدون انبارJust In time (با همکاری گروه تخصصی پژوهش و طراحی)
5)      تشکیل نهادهای مردمی و دولتی حمایت از طراحان تحت عنوان خانه طراحان
6)      طراحی و اعطای بسته های تشویق و حمایتی به نظریه پردازان، طراحان، تولید کنندگان منجمله بخش های تولیدی کوچک و متوسط (SMBS) مشاغل خانگی و ... جهت تولید محصولات مناسب، متنوع با کیفیت و قیمت مناسب
پیشنهادهای اجرایی برای تحقق مدیریت پوشش در قالب ساماندهی مد و لباس
   با توجه به مبانی مطروحه در جهت ساماندهی مد و لباس به نحوی که بتوان به بهرهوری مورد نظر نائل شد باید به مسائل زیر توجه نمود:
- در ابتدا لزوم تبیین ارزشها، چشم انداز مشترک و استراتژی مشترک و مناسب و جدید برای تحقق مبانی فوق الذکر و اجرایی نمودن مدل مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی از ضروریات اولیه است.
2- برای رسیدن به بهره وری بیشتر وکیفیت بالاتر در ساماندهی مد و لباس باید نظامی را مستقر نمود که با یک نگرش جامع و چند وجهی در قالب نظام ارزشیابی متعادل عملکرد (BSC) به سه هدف «ارزیابی مستمر عملکرد»، «ارتقای بهره وری» و «تبیین استراتژی جدید» در قالب بسترهای الکترونیک و زنده که از الزامات حضور در بازار گسترده ای به پهنای ایران و حتی فراسوی مرزهای ملی است، نائل شد. تحقق این سه هدف وایجاد ارتباط شایسته بین آنها مستلزم تعریف شفاف ارتباط نظام با محیط و شناسایی و پیاده سازی عناصر محورهای «فرآیندهای انجام کار»         (بهره وری در ساختار) با تکیه بر استقرار نظام خلاقیت و نوآوری بعنوان مهمترین و اولین محور حرکت،«مشتریان و بازار» (بهره وری محیطی)، «شاخص های مالی واقتصادی»(بهره وری مالی) و توسعه و یادگیری (پیوندمعیارهای بهره وری فعلی با استراتژی آینده) می باشد که توجه اصلی باید بر پایان ناپذیری نو سازی این اهداف در جهت استمرار مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در گستره رقابت باشد
 
3- برنامه ساماندهی مد و لباس باید با تلفیقی از برنامه های قابل دسترس کوتاه مدت و یک افق بلند مدت در قالب استراتژی جدید، به نحوی تعریف شود که هم مجریان و هم مشتریان بتوانند با مشاهده زودرس دستاوردهای کوتاه مدت به تحقق برنامه اصلی ساماندهی مد و لباس و تداومآن ایمان و اعتماد پیدا کنند.
 
- مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی می تواند در ابتدا به صورت آزمایشی (Pilot) در یکی از استانها یا شهرهای آماده تر که بالاترین آمادگی را در سطوح مختلف بویژه در ارتباط با تغییر ارزشهای تعیین شده دارد، اجرا و نتایج آن بررسی و با اصلاحات مورد نیاز، در تمامی سطوح کشور تعمیم داده شود. بدیهی است چنانچه نظام ملی آمادگی داشته باشد اجرای یکباره مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد.
 
- «ایجاد گروههای تخصصی کار» براساس بخش بندیهای اصلی تعریف شده در قالب فرآیندهای تعیین شده ساماندهی مد و لباس و هویت بخشی و توانمندسازی اعضای آن. تحقق این موضوع براساس مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی نیازمند یک قالب ساختاری غیر رسمی وموقتی است که تلفیق زیبای آن با ساختار رسمی میتواند پیوند مداومی بین «بروز خلاقیت و نوآوری»و«برنامه ها و پروژه های تعریف شده و قانونمند» ساماندهی مد و لباس باشد.
- برنامه ریزی آموزشی و اطلاع رسانی مستمر در مورد کلیه دست اندرکاران و مخاطبان و استمرار آن یکی از عناصر اصلی کاهش میزان مخاطره و ریسک پروژه ساماندهی مد و لباس می باشد که باید در ابتدای کار برنامه ریزی گردد. ایجاد ادبیات مشترک براساس یافته های نوین و یادگیری از مدلهای شکست و مدلهای موفقیت اتفاق افتاده در سطح جهانی و همچنین در گذشته کشور از مهمترین مبانی ایجاد آمادگی، اشتراک و تعامل سرمایههای انسانیوموجب انتقال دانائی دراستقرار مناسب مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی است.
- برنامه ریزی آموزشی و اطلاع رسانی مستمر در مورد کلیه دست اندرکاران و مخاطبان و استمرار آن یکی از عناصر اصلی کاهش میزان مخاطره و ریسک پروژه ساماندهی مد و لباس می باشد که باید در ابتدای کار برنامه ریزی گردد. ایجاد ادبیات مشترک براساس یافته های نوین و یادگیری از مدلهای شکست و مدلهای موفقیت اتفاق افتاده در سطح جهانی و همچنین در گذشته کشور از مهمترین مبانی ایجاد آمادگی، اشتراک و تعامل سرمایههای انسانیوموجب انتقال دانائی دراستقرار مناسب مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی است.
- اجرای شایسته مدیریت پوشش اسلامی - ایرانی در قالب ساماندهی مد و لباس به تعداد زیادی «متغیر»،«شاخص» و «معیار» نیاز دارد که هم به صورت مستقل و هم به صورت اثرگزار بر یکدیگر عمل می نمایند که فقط در قالب نظامهای ارتباطی واطلاعاتی الکترونیک و نظامهای نوین فناوری امکان پذیر است.
برای انجام موارد فوق به دلیل بدیع بودن و تازگی اکثر آنها ، در گام نخست نظام جهانی در موارد مشابه بر ایجاد و استقرار مراکز تکامل 1یا سازمانهای معینبعنوان یک قالب کلی تعیین فرآیندهای اصلی و مدیریت آن توافق نموده است. تأسیس و تقویت سازمان معین یا مرکز تعالی که زیربنای اولیه بنیاد مد و لباس می باشد یکی از اساسی ترین گام هایی است که اجرای صحیح آن می تواند تحقق مرحله مند و عملی خواسته های فوق را به دنبال داشته و نحوه مواجهه عناصر دست اندرکار را با وظایف جدید روشن و برنامه ریزی نماید.
 

 

 

شورای راهبردی

 

در حوزه ی مد و لباس شوراهای راهبردی تشکیل شده اند که عبارتند از:

١- شورای راهبردی علمی و دانشگاهی

شورای راهبردی علمی و دانشگاهی به منظور نهادینه سازی، مشارکت علمی و خرد جمعی در حوزه مد و لباس برگزار می شود در این شورا در راستای مأموریت خود با افزایش کارایی و ایجاد یکپارچگی در برنامه ریزی و تحقق اهداف کارگروه تشکیل شد که متشکل از ٤٠ نفر روسا، معاونین، مدیران گروه و اساتید مرتبط با رشته طراحی پارچه و لباس است.

٢- شورای راهبردی صنعت

• شناسایی مشکلات و کاستی های بخش صنعت مرتبط با حوزه مد و لباس کشور.

• شناسایی ظرفیت ها و توانایی های بخش صنعت در رابطه با اهداف کلان مد و لباس ایرانی اسلامی.

• ایجاد تعامل و ارتباط با سایر بخش های مرتبط با حوزه مد و لباس (دولتی و غیر دولتی) به ویژه انجمن ها و تشکل های غیردولتی و مراکز علمی و دانشگاهی حوزه مد و لباس.

• تهیه و تنظیم اسناد قابل اتکا برای طرح و پیگیری موضوعات در کارگروه اصلی ساماندهی مد و لباس کشور و حتی ارایه لوایح جدید.

• هم اندیشی اهالی صنعت و اطلاع یابی از ساختارهای مختلف این حوزه و سایر.

• کمک به افزایش قدرت انتخاب مردم و تکثیر بخشی به حوزه مد و لباس با استفاده از مولفه های صنعتی.

• اجرایی ساختن اهداف مندرج در قانون ساماندهی مد و لباس کشور مرتبط با حوزه صنعت.

٣- شورای راهبردی تولید و فروش

هدف از راه اندازی این شورا، ایجاد گروه های فکری و برنامه ریزی استفاده از تمامی ظرفیت های موجود و مرتبط مد و لباس کشور بوده تا به شکل تخصصی کلیه امور دسته بندی شوند و در قالب های قانونی دنبال شود. برندسازی، تعیین شاخص ها، تعیین و ترمیم مشکلات از نکاتی است که می توان دنبال کرد. این شورا با دبیری اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک کشور با اهداف تعیین شده انجام فعالیت می کند. اعضای این شورا به پیشنهاد اتحادیه مذکور معرفی و تعیین شده اند.

٤- شورای راهبردی بین الملل

٥- شورای راهبردی طراحان

 

تماس با ما