گزارش تصویریآخرین نشست کمیته های مختلف نمایشگاه مد ومانتو2

آخرین نشست کمیته های مختلف نمایشگاه مد ومانتو2

نشست4

نشست1

نشست7

نشست2

نشست8

نشست3

آخرین نشست کمیته های مختلف نمایشگاه مد و مانتو

نشست5

نشست6