گزارش تصویریمراحل آماده سازی نمایشگاه مد و مانتو 3

مراحل آماده سازی نمایشگاه مد و مانتو 3

فرهنگسرا1

آماده سازی 3

فرهنگسرا2

فرهنگسر3

فرهنگسرا4

فرهنگسرا5

فرهنگسرا26

فرهنگسرا8