گزارش تصویرینشستهای تخصص با کمیته های نمایشگاه مد ومانتو

نشستهای تخصص با کمیته های نمایشگاه مد ومانتو

نشست کمیته تخصصی 1

نشست کمیته تخصصی2

نشست کمیته تخصصی3

نشست کمیته تخصصی4

نشست کمیته تخصصی5

نشست کمیته تخصصی6