گزارش تصویریمراسم افتتاحییه اولین نمایشگاه مد و مانتو1

مراسم افتتاحییه اولین نمایشگاه مد و مانتو1

افتتاحییه4

افتتاحییه1

افتتاحییه2

افتتاحییه3

افتتاحییه5

افتتاحییه6

افتتاحییه8