گزارش تصویریمراسم افتتاحییه اولین نمایشگاه مد و مانتو2

مراسم افتتاحییه اولین نمایشگاه مد و مانتو2

افتتاحییه10

افتتاحییه9

افتتاحییه11

افتتاحییه7

افتتاحییه8