گزارش تصویریمراسم اختتامیه نمایشگاه مد و مانتو1

مراسم اختتامیه نمایشگاه مد و مانتو1

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 5

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 3

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 2

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 1

مراسم اختتامیه 6

مراسم اختتامیه7

مراسم اختتامیه8

مراسم اختتامیه 9

مراسم اختتامیه 10