گزارش تصویریمراسم اختتامیه نمایشگاه مد و مانتو2

مراسم اختتامیه نمایشگاه مد و مانتو2

مراسم اختتامیه 9

مراسم اختتامیه 12

مراسم اختتامیه 11

مراسم اختتامیه 13

مراسم اختتامیه 14

مراسم اختتامیه 15

مراسم اختتامیه 16

مراسم اختتامیه17