گزارش تصویریمراسم اختتامیه نمایشگاه مد و مانتو3

مراسم اختتامیه نمایشگاه مد و مانتو3

مراسم اختتامیه22

مراسم اختتامیه 21

مراسم اختتامیه 21

مراسم اختتامیه20

مراسم اختتامیه 19

مراسم اختتامیه18