گزارش تصویریبازدید مقامات کشوری از نمایشگاه مد ولباس اسلامی نیاوران

بازدید مقامات کشوری از نمایشگاه مد ولباس اسلامی نیاوران

مقامات 11

کشاورز

مقامات1

مقامات12

مقامات2

مقامات13

مقامات3

مقامات4

مقامات5

مقامات6

مقامات7