گزارش تصویریاختتامیه اولین نمایشگاه تخصصی مد و لباس اسلامی نیاوران

اختتامیه اولین نمایشگاه تخصصی مد و لباس اسلامی نیاوران

اختتامیه 1

اختتامیه 2

اختتامیه 3

اختتامیه 4

اختتامیه 5

اختتامیه 6

اختتامیه 7

اختتامیه 8

اختتامیه 9

اختتامیه 10

اختتامیه 11

اختتامیه 12

اختتامیه 13