یادداشتدانش تجربی ارزیاب، شاخصی کلیدی در ارزیابی مد و لباس

دانش تجربی ارزیاب، شاخصی کلیدی در ارزیابی مد و لباس

به قلم مهدی محمودی
هر حوزه ای که دارای خروجی و محصول و به تبع اثرگذاری خاص و مشخصی است، باید حتما دارای استاندارد و شاخص های مشخصی جهت تولید، ارزیابی و رتبه بندی باشد. این شاخصها در هر حوزه ای (صنعتی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ...) به عنوان مغزافزار و میزان مطرح می گردد و ملاک استیلا، قضاوت و بسیاری از تصمیمات، قرار می گیرد. این ضرورت (شاخص گذاری و استانداردسازی) حتی در حوزه های ملی و بسیار مهم نیز مطرح است و به تبع دارای اولویت و حساسیتی نیز در همان درجه و سطح است. فرایند تدوین استاندارد در حوزه فناوری و محصولات سخت که به تولید محصولی عینی و مشخص ختم می گردد، امری به مراتب راحتتر و قابل انجام تر نسبت به حوزه هایی است که از آنها به عنوان صنایع و فناوریهای نرم یاد می شود. مثال این دو را می توان در حوزه استانداردهای تولید خودرو و استانداردهای ارزیابی خلاقیت سازمانی برشمرد. یکی از حوزه هایی که بسیار پیچیده، حساس و به نوعی استراتژیک است، شاخص ها و استانداردهای ارزیابی یک اثر هنری بخصوص در حوزه مد و لباس است. حوزه مد و لباس به دلیل برخورداری از ویژگیهایی از قبیل به روز بودن، مخاطب محور بودن، کوتاه بودن طول عمر مد و طرح، نبود زیرساختهای مکفی حقوقی جهت ثبت طرح، ارزشی و فرهنگی بودن و ... از حساسیتی دوچندان برخوردار است. مرور تجربه موجود در این زمینه و بررسی مطالعات انجام شده در این خصوص، گواه این حقیقت است که یکی از شاخص ها و استانداردهای مهم و کلیدی در حوزه ارزیابی مد و لباس، مبتنی بر دانش تجربی افراد، داوران و ارزیابان است. بدین معنا که در حوزه دانشی و علمی در حوزه تولید شاخص، فعالیتهای متعددی انجام گردیده است و مستندات مکفی نیز وجود دارد، اما در نهایت و در تطبیق این استانداردها، آنچه که ملاک و اثر اصلی را می گذارد، ذهن و قالب فکری و دانش تجربی ارزیاب و داور است. دانشی که پس از مدتها ورود عملیاتی و تجربه در حوزه مد و لباس به دست می آید، دانشی که حاصل سالها تلاش، تولید و طراحی است، دانشی که از فعالیت مفید مستمر در حوزه مد و لباس به دست می آید، دانشی که حاصل حضور متعدد در جلسات مد و لباس و نمایشگاه هاست، دانشی که حاصل نقادی موثر تولیدات خود و دیگران است، دانشی که از تجربه به معنای کلی حاصل می گردد و ... .
این دانش تجربی که به برخی از آنها در فوق اشاره گردید، بروندادها و المانهایی دارد که در آن موارد خود را نمایان می کند. یکی از مهمترین این موارد، به روز بودن و به مد بودن خود ارزیاب و داور و استانداردنویس است. یعنی اگر کسی نتواند این شاخصها و دانش تجربی را در لباس و پوشش خود رعایت کند، تا حدودی نمی تواند به شکل مطلوب و کارامد، داوری و ارزیابی این فعالیتها را انجام دهد. این یکی از الزامات داوری مطلوب و مناسب در حوزه مد و لباس است. این امر الزامات دیگری نیز دارد که در یادداشتهای دیگر بدان پرداخته خواهد شد.